VIDI
Konkretne podejście do każdego szkolenia

VIDI Centrum Rozwoju Kadr

Coaching

Coaching dla tych, którzy chcą więcej!!!

Interaktywny proces szkolenia dla pojedynczych osób lub firm, który ma na celu w przyspieszyć tempo rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnąć wyznaczony cel.

Wstępny zakres proaktywnego coaching’u z zakresu zarządzania zespołem i motywowania pracowników. Przy jego realizacji wykorzystamy osobiste, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi i organizacjami biznesowymi, jak wiedzę wypracowaną w trakcie realizacji grupowych i indywidualnych sesji szkoleniowych wydobywających mocne strony osób zarządzających zespołami pracowniczymi.

Kluczowe elementy zindywidualizowanego programu stanowią:

 • Rozwój umiejętności doboru narzędzi/stylu motywacji w zależności od konkretnych relacji wynikających z ról i pozycji zajmowanych przez respondentów interakcji (m. in. motywowanie do działania, skuteczna argumentacja, obrona własnego zadania),

 • doskonalenie umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach biznesowych,

 • doskonalenie strategii efektywnego rozwiązywania trudnych (konfliktowych) sytuacji,

 • rozwój narzędzi samo-motywacji i skuteczności osobistej (analiza role-cele-zadania, koncentracja na zadaniach kreujących wartość dodaną, harmonia sfery zawodowej i osobistej, zarządzanie sobą w czasie).

Metodologia prowadzenia warsztatów opiera się na:

 • Analizie konkretnych doświadczeń (sytuacji) na drodze odgrywania ról i opisie osobistych doświadczeń,

 • Analizie wypracowanych spostrzeżeń w oparciu o moderowaną dyskusję z trenerami,

 • Doborze adekwatnych do sytuacji narzędzi komunikacyjnych i zarządczych,

 • Pracy własnej w trakcie przerw pomiędzy poszczególnymi sesjami (zlecane przez trenerów zadania).

Zaproponowany na następnych stronach bardziej szczegółowy zakres tematyczny stanowi kompendium wiedzy i umiejętności menedżerskich, realizowany będzie w sposób programowo elastyczny, poszczególne kilkugodzinne sesje rozdzielone będą kilku-, kilkunastodniowymi przerwami pozwalającymi na praktyczne wdrożenie wypracowywanej wiedzy i umiejętności.

Kształt programu poszczególnych paneli zależeć będzie od:

 • Zidentyfikowanych potrzeb (rozwój konkretnych kompetencji),

 • Postawy, wiedzy i umiejętności Uczestnika

W czasie treningu mogą być doskonalone takie umiejętności interpersonalne, jak:

 • Efektywna komunikacja, oddziaływanie na innych ludzi

 • Przekaz werbalny i niewerbalny (teoria góry lodowej), mowa ciała

 • Techniki efektywnego zarządzania podległym personelem

 • Sztuka przełamywania obiekcji,

 • Skuteczne negocjacje

 • Obrona przed psycho - manipulacjamii

 • Motywowanie ludzi, asertywność

 • Zwiększenie umiejętności skutecznego budowania zespołu

 • Techniki skutecznej prezentacji

 • Oraz wiele innych aspektów związanych z osobistym rozwojem menadżera

Czas trwania:

Kilka-kilkanaście sesji warsztatowych realizowanych w odstępach, umożliwiających aktywne ćwiczenie w codziennych sytuacjach zadaniowych zdobytą w trakcie warsztatów wiedzę i umiejętności. Zaproponowana metodyka pozwala na korygowanie postawy i wyrabianie nowych nawyków. Gwarantuje również, że uczestnik treningu nie zostanie „przeładowany” wiedzą, co spowodowałoby wybiórcze przyswojenie poznanych technik i umiejętności.

Zwykle realizowane jest 30-35 godzin /osobę.
Jeden dzień to ok. 5-6 h warsztatowych.

Pre-works:

Przygotowywanie przez uczestnika przed poszczególnymi sesjami odpowiedzi wraz z przykładami na pytania inspirujące do dyskusji i ćwiczeń w trakcie warsztatów.

Post-works

Indywidualnie zlecane uczestnikowi ćwiczenia korespondujące z wypracowaną w trakcie poszczególnych sesji wiedzą. Przekazany zostanie wykaz literatury i publikacji internetowych korespondujących z tematyką warsztatów. Trenerzy pozostają do dyspozycji via poczta elektroniczna.

Program warsztatów coachingowego ma charakter wstępny i będzie podlegać modyfikacji w trakcie analizy poprzedzającej warsztaty coachingowe. Stanowi tylko zarys poruszanych zagadnień. Dobrego dnia i zapraszam na szkolenia