bezpłatne szkolenie online

Kurs radzenia sobie ze stresem

zapisz się

VIDI
Konkretne podejście do każdego szkolenia

VIDI Centrum Rozwoju Kadr

Coaching

Coaching dla tych, którzy chcą więcej!!!

Interaktywny proces szkolenia dla pojedynczych osób lub firm, który ma na celu w przyspieszyć tempo rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnąć wyznaczony cel.

Wstępny zakres proaktywnego coaching’u z zakresu zarządzania zespołem i motywowania pracowników. Przy jego realizacji wykorzystamy osobiste, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi i organizacjami biznesowymi, jak wiedzę wypracowaną w trakcie realizacji grupowych i indywidualnych sesji szkoleniowych wydobywających mocne strony osób zarządzających zespołami pracowniczymi.

Kluczowe elementy zindywidualizowanego programu stanowią:

 • Rozwój umiejętności doboru narzędzi/stylu motywacji w zależności od konkretnych relacji wynikających z ról i pozycji zajmowanych przez respondentów interakcji (m. in. motywowanie do działania, skuteczna argumentacja, obrona własnego zadania),

 • doskonalenie umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach biznesowych,

 • doskonalenie strategii efektywnego rozwiązywania trudnych (konfliktowych) sytuacji,

 • rozwój narzędzi samo-motywacji i skuteczności osobistej (analiza role-cele-zadania, koncentracja na zadaniach kreujących wartość dodaną, harmonia sfery zawodowej i osobistej, zarządzanie sobą w czasie).

Metodologia prowadzenia warsztatów opiera się na:

 • Analizie konkretnych doświadczeń (sytuacji) na drodze odgrywania ról i opisie osobistych doświadczeń,

 • Analizie wypracowanych spostrzeżeń w oparciu o moderowaną dyskusję z trenerami,

 • Doborze adekwatnych do sytuacji narzędzi komunikacyjnych i zarządczych,

 • Pracy własnej w trakcie przerw pomiędzy poszczególnymi sesjami (zlecane przez trenerów zadania).

Zaproponowany na następnych stronach bardziej szczegółowy zakres tematyczny stanowi kompendium wiedzy i umiejętności menedżerskich, realizowany będzie w sposób programowo elastyczny, poszczególne kilkugodzinne sesje rozdzielone będą kilku-, kilkunastodniowymi przerwami pozwalającymi na praktyczne wdrożenie wypracowywanej wiedzy i umiejętności.

Kształt programu poszczególnych paneli zależeć będzie od:

 • Zidentyfikowanych potrzeb (rozwój konkretnych kompetencji),

 • Postawy, wiedzy i umiejętności Uczestnika

W czasie treningu mogą być doskonalone takie umiejętności interpersonalne, jak:

 • Efektywna komunikacja, oddziaływanie na innych ludzi

 • Przekaz werbalny i niewerbalny (teoria góry lodowej), mowa ciała

 • Techniki efektywnego zarządzania podległym personelem

 • Sztuka przełamywania obiekcji,

 • Skuteczne negocjacje

 • Obrona przed psycho - manipulacjamii

 • Motywowanie ludzi, asertywność

 • Zwiększenie umiejętności skutecznego budowania zespołu

 • Techniki skutecznej prezentacji

 • Oraz wiele innych aspektów związanych z osobistym rozwojem menadżera

Czas trwania:

Kilka-kilkanaście sesji warsztatowych realizowanych w odstępach, umożliwiających aktywne ćwiczenie w codziennych sytuacjach zadaniowych zdobytą w trakcie warsztatów wiedzę i umiejętności. Zaproponowana metodyka pozwala na korygowanie postawy i wyrabianie nowych nawyków. Gwarantuje również, że uczestnik treningu nie zostanie „przeładowany” wiedzą, co spowodowałoby wybiórcze przyswojenie poznanych technik i umiejętności.

Zwykle realizowane jest 30-35 godzin /osobę.
Jeden dzień to ok. 5-6 h warsztatowych.

Pre-works:

Przygotowywanie przez uczestnika przed poszczególnymi sesjami odpowiedzi wraz z przykładami na pytania inspirujące do dyskusji i ćwiczeń w trakcie warsztatów.

Post-works

Indywidualnie zlecane uczestnikowi ćwiczenia korespondujące z wypracowaną w trakcie poszczególnych sesji wiedzą. Przekazany zostanie wykaz literatury i publikacji internetowych korespondujących z tematyką warsztatów. Trenerzy pozostają do dyspozycji via poczta elektroniczna.

Program warsztatów coachingowego ma charakter wstępny i będzie podlegać modyfikacji w trakcie analizy poprzedzającej warsztaty coachingowe. Stanowi tylko zarys poruszanych zagadnień. Dobrego dnia i zapraszam na szkolenia