bezpłatne szkolenie online

Kurs radzenia sobie ze stresem

zapisz się

Regulamin i polityka prywatności

 1. Regulamin
 2. Polityka prywatności
 3. DOBRE PRAKTYKI. 

I.Regulamin platformy www.superszkolenia.pl


 
Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem www.superszkolenia.pl/ www.pp.superszkolenia.pl, a w szczególności warunki i zasady dokonywania zakupów kursów dostępnych w ramach platformy oraz tryb reklamacyjny

Właścicielem i administratorem platformy www.superszkolenia.pl/ www.pp.superszkolenia.pl jest VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723.

Definicje

Platforma – miejsce w którym użytkownik może dokonać zakupu kursu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy, zamawiająca szkolenie, uczetnik szkolenia

Usługodawca – VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723.

Kursant to osoba lub instytucja, dla której świadczona jest usługa :

 1. Użytkownik ( osoba lub instytucja) , który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z Usługodawcą i dokonał płatności za kurs, względnie osoba wskazana przez podmiot opłacający kurs czy szkolenia jako jego uczestnik.
 2. Użytkownik (osoba lub instytucja) który dokonał zgłoszenia drogą e-mail
 3. Użytkownik (osoba lub instytucja) który dokonał zgłoszenia telefonicznego i dokonał potwierdzenia drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.
 4. Użytkownik (osoba lub instytucja), który wypełnił kartę zgłoszenia, i przesłał jej skan drogą e-mail lub faxem.

Kurs /szkolenie – dostępny za pośrednictwem platformy zestaw jednostek szkoleniowych, które może Użytkownik/Kursant nabyć, wraz z jego planem i szczegółowym opisem kursu

Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Platformie zawierający zbiór zasad techniczno - organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy, konta Użytkownika/Kursanta stanowiący część integralną niniejszego Regulaminu.

Warunki rekrutacji i rejestracji

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca świadczy usługi szkoleniowe, w tym oferowane za pośrednictwem platformy wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów i szkoleń płatnych w ramach usług realizowanych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr jest:

 • wypełnienie formularza „zgłoszenie on line” co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
 • przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
 • wysłanie e-maile zawierającego zgłoszenie co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
 • zgłoszenie telefoniczne- potwierdzone e-maile co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Użytkownik otrzymuje na wskazany w zgłoszeniu email, telefon.

4. Zgłaszając udział na szkolenie za pomocą dostępnych opcji zgłoszenia ( patrz punk 2 Warunków zgłoszenia ) zobowiązuję do uiszczenia umówionej opłaty za kurs/szkolenie. Oplata za szkolenie następuję przelewem przed terminem szkolenia na konto VIDI- Centrum Rozwoju Kadr: 

PKO BP, konto nr 50 1020 5558 1111 1091 0540 0046 na postawie wystawionej faktury pro forma. Fakturę pro forma Użytkownik otrzymuje razem w e-maile potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia i stanowi ona załącznik do e-maile z potwierdzeniem zgłoszenia.

Opłatę za szkolenie uiszczamy zgodnie z terminem na wysłanej faktury pro forma. Brak opłaty w terminie może spowodować wykreślenie Użytkownika z Kursu /szkolenia

5. Rezygnacja ze szkolenia/kursu złożona na mniej niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, spowoduje obciążenie Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% wartości szkolenia. Rezygnacja na 3 dni przed szkoleniem powoduje obciążenie 100% wartości szkolenia.  Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.

6.Z chwilą wypełnienia fomularza „zgłoszenie on line”, wysłaniem karty zgłoszenia, wysłaniem e-maile zawierającego zgłoszenie czy potwierdzenie e-mail zgłoszenia telefonicznego następuje zapisanie Użytkownika na newsletter. Użytkownik/Kursant może zrezygnować z newlettera w każdym czasie poprzez wysłanie na adres mailowy szkolenia@superszkolenia.pl oświaczenia o rezygnacji z newslettera lub Klikniecie linku wypisz.

7.Kursant/Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia rejestracji bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawie konsumenta, po odbyciu zamówionego kursu Kursant traci prawo do odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1do Regulaminu.

8. Przesyłając formularz „zgłoszenie on line” wysyłając kartę zgłoszenia, wysłając e-mail zawierający zgłoszenie czy potwierdzenie e-mail zgłoszenia telefonicznego Kursant/Uźytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

9. Po wypełnieniu formularza on- line, wypełnieniu i przesłaniu na e-mail pracownika lub biurowy lub fax wypełnionej karty zgłoszenia lub po potwierdzeniu drogą elektroniczną – zgłoszenia telefonicznego Użytkownik/Kursant otrzymuje e-maila o szczegółach związanych z zamówionym szkolenie, oraz fakturę pro forma, najpóźniej następnego dnia roboczego.

10. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Kursant/Użytkownik otrzymuje prawo uczestnictwa w zamówionym kursu/szkolenia. 

11. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia może nastąpić z przyczyn losowych lub niezależnych od firmy. Informacje o zmianach terminu przesłana będzie najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Koszty

1. Każdy kurs/szkolenie płatne ma podaną cenę netto, do której doliczany jest podatek VAT w aktualnie obowiązującej dla świadczonych usług wysokości. Podana cena jest wiążąca.

2. Usługodawca ma prawo ustalania dla poszczególnych Kursantów cen innych, niż wskazane np. poprzez udzielania rabatów lub tworzenie pakietów promocyjnych.

3. Wpłatę za kurs/szkolenie Kursant dokonuje na konto Usługodawcy wpisując w przelewie numer zamówienia lub imię i nazwisko oraz nazwę zamówionego kursu/szkolenia

4. VIDI Centrum Rozwoju Kadr nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hotelu czy z tytułu dojazdu na szkolnie.

5.  W przypadku zamówień dodatkowych (parking, kolacja, nocleg i innych)  wysokość opłat dodatkowych zostanie ustalona drogą e-mail z zamawiającym i może zostać doliczone do faktury, po ustaleniu  w innym przypadku zamawiający sam ponosi koszty dodatkowych zamówień.

6. Koszty dodatkowe

Certyfikat w języku angielskim – 50,00zł

Wysyłka dokumentów poza granicę kraju – 50,00zł

Duplikat zagubionego dokumentu – 50,00zł

Ponowne wystawienie certyfikatu na prośbę Uczestnika i wysłanie go na adres Uczestnika - 50,00 zł.

Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych i/lub adresowych powodującego konieczność wystawienia nowych dokumentów, poprawienia danych lub zwrotu listu do Usługodawcy -50,00 zł.

Dane osobowe

1.Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji przebiegu całego procesu rekrutacji, nauki, walidacji, certyfikacji oraz w celach archiwalnych.

2.Podanie wszystkich danych jest konieczne do przesłania formularza „zgłoszenia on-line”.

3.Podanie niepoprawnych danych powoduje wystawienie błędnego dokumentu.

4.Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723.

6.Akceptując niniejszy regulamin Kursant/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723. na potrzeby całego procesu kształcenia, zamówionych materiałów w platformie oraz działalności Usługodawcy, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

Prawa i obowiązki stron

1.1. Prawa i obowiązki użytkownika/kursanta

Korzystając z Platformy Użytkownik/Kursant zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.

Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika/Kursanta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

Użytkownik/Kursant przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.

Użytkownik/Kursant jest zobowiązany informować o zmianach danych przekazanych

w trakcie rejestracji oraz ich aktualizacji. W przypadku niezaktualizowania danych Usługodawca nie odpowiada za błędnie wystawione oraz wysłane dokumenty.

Użytkownik/Kursant ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z platformy i żądania usunięcia jego danych osobowych z zasobu Usługodawcy.

Kursant ma obowiązek:

- uregulowania należności za udział w kursie/szkoleniu

- sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

- wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych.

- poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu/egzaminu

- szanować godność osobistą osoby prowadzącej i innych uczestników szkolenia oraz użytkowników platformy

7. Kursant ma prawo do:

- zapoznania się z treścią programu nauczania.

- zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy

- odbycia kursu w wyznaczonym czasie jego trwania. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje zablokowanie treści kursu oraz brak możliwości otrzymania dokumentów ukończenia kursu. Jawnej oceny swojej pracy.

7.1. Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca dołoży wszelkich starań aby usługi szkoleniowe zakupione za pośrednictwem platformy przebiegały zgodnie z harmonogramem, bez zakłóceń i w sposób ciągły z zastrzeżeniem czasowych włączeń zawiązanych z pracami technicznymi

Usługodawca zobowiązuje się do wsparcia Użytkownika/Kursanta w czasie trwania procesu edukacyjnego oraz poszanowania godności osobistej Kursanta

Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia i wysłania dokumentów ukończenia kursu w ciągu 7 dni roboczych z zastrzeżeniem że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach o czym Kursanci zostaną powiadomieni na platformie.

Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Użytkownika/Kursanta w przypadku gdy:

 • Użytkownik/Kursant narusza postanowienia regulaminu
 • Użytkownik/Kursant korzysta z platformy w sposób sprzeczny z jej zasadami
 • Użytkownik/Kursant przesyła do innych użytkowników lub udostępnia ogólnie informacje o charakterze obraźliwym, wulgarnym, handlowym, reklamowym, promocyjnym
 • Użytkownik/Kursant narusza przepisy prawa. W przypadku usunięcia konta za łamanie niniejszego regulaminu, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi

Reklamacje

Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług przez Usługodawcę. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.

Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: szkolenia@superszkolenia.pl lub w formie pisemnej na adres VIDI Centrum Rozwoju Kadr ul. Opolska paw.723 44-335 Jastrzębie-Zdrój z podaniem danych Kursanta/Użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, jeśli reklamacja została złożona pisemnie.

Usługodawca informuje, że po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik/Kursant będący Konsumentem niezadowolony z jego rozstrzygnięcia ma prawo złożyć wniosek o polubowne pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do arbitra – podmiotu uprawnionego wyznaczonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Usługodawca nie ma obowiązku poddać się pod rozstrzygnięcie tego organu o czym poinformuje Użytkownika/Kursanta najpóźniej w dacie zgłoszenia takiego wniosku.

Informacje prawne

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

Korzystanie z Platformy i dostęp do kursu on-line odbywa się poprzez uczestnictwo Użytkownika/Kursanta w kursie czy szkoleniu lub za pośrednictwem transmisji danych na koszt Użytkownika/Kursanta.

Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników/Kursantów na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza jego kontrolą, a w szczególności naruszenie przez Użytkowników/Kursantów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na Platformie podlegają ochronie.

Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy i jedynie we wskazanym zakresie.

Zarejestrowani Użytkownicy/Kursanci Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę będą zamieszczane na Platformie.

Zmiany Regulaminu są wiążące dla nowych użytkowników od momentu ich zamieszczenia na Platformie. Dla Kursantów obowiązująca jest treść regulaminu z dnia podpisania umowy, chyba, że będą one sprzeczne z przepisami prawa.

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.

 

2. Polityka prywatności serwisu www.superszkolenia.pl

Polityka prywatności serwisu


1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.superszkolenia.pl jest VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

d. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy zapoznanie się politykom ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności

Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.


1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies.

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

 3. DOBRE PRAKTYKI.

 

Dbając o najwyższą jakość usług szkoleniowych  w celu zapewniania jakości realizowanych usług, uczestnicy mają możliwość wypełnienia i wysłania ankiet oceniających szkolenie i prowadzącego.

Firma ma opracowane standardy dobrych praktyk prowadzenia szkoleń, zachowań trenerów oraz procedur obsługi klientowi obiektów w których realizujemy szkolenia

STANDARDY WYMAGAŃ DLA TRENERÓW:

 • doświadczenie w biznesie
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych szkoleń
 • minimum 2000 godzin szkoleniowych
 • wykształceniem (np. wyższe wykształcenie kierunkowe, specjalistyczne kursy i studia podyplomowe, właściwe dla dziedziny certyfikaty i uprawnienia) w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia
 • certyfikaty i akredytacje trnerskie

Dodatkowe działania wpływające na dobre praktyki prowadzenia szkoleń.

 • prowadzimy takie szkoleń, do których przeprowadzenia możemy zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi
 • wykonując usługę szkoleniową kierujemy się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników/czek szkolenia
 • prezentujemy trenerów podając ich doświadczenie, kompetencje, wykształcenie
 • opisujemy cele, działania, prezentuje efekty realne i możliwe do osiągnięcia na szkoleniu
 • starannie dobieramy miejsce szkolenia
 • informujemy o sukcesach firmy na www, facebook czy google+
 • promujemy ofertę i fundusze na portalu społecznościowym Facebook, google+
 •  stale doskonalimy swoje umiejętności i wierzę
 • rzetelnie przedstawiamy Klientowi zasady nasze pracy i współpracy