bezpłatne szkolenie online

Kurs radzenia sobie ze stresem

zapisz się

Regulamin i polityka prywatności

I.Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez VIDI Centrum Szkolenia Kadr www.superszkolenia.pl
Informacje wstępne:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem www.superszkolenia.pl/ www.pp.superszkolenia.pl, a w szczególności warunki i zasady dokonywania zakupów kursów/warsztatów i szkoleń dostępnych w ramach platformy oraz tryb reklamacyjny.

Właścicielem i administratorem platformy www.superszkolenia.pl/ www.pp.superszkolenia.pl jest VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723.

Definicje:

Platforma – miejsce, w którym użytkownik, może dokonać zakupu kursu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Usługodawca – VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w poniższy sposób.

 1. Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z Usługodawcą i dokonał płatności za kurs, względnie osoba wskazana przez podmiot opłacający kurs czy szkolenia jako jego uczestnik.

 2. Klient, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną ( e-mail).

 3. Klient, który dokonał zgłoszenia telefonicznego i potwierdził drogą e-mail zgłoszenie, odpowiadając na e-mail wysłany przez pracownika VIDI.

 4. Klient, który wypełnił kartę zgłoszenia i przesłał jej skan drogą e-mail lub faxem.

Uczestnik szkolenia – zamawiająca szkolenie lub uczestnik szkolenia wskazany w zgłoszeniu.

Kurs /szkolenie/warsztat – dostępny za pośrednictwem platformy zestaw jednostek szkoleniowych, które może Użytkownik/Kursant nabyć, wraz z jego planem i szczegółowym opisem kursu.

Umowa - zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.

1.Warunki rekrutacji i rejestracji.

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca (VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723.) świadczy usługi szkoleniowe.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów i szkoleń płatnych i darmowych w ramach usług realizowanych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr jest zgłoszenie za pomocą dostępnych opcji zgłoszenia:

 • wypełnienie formularza „zgłoszenie on-line” co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,

 • przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,

 • wysłanie e-maile zawierającego zgłoszenie, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,

 • zgłoszenie telefoniczne- potwierdzone e-maile, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Klient oświadcza, że zapoznał się z formularzem oraz regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie stanowią one umowę pomiędzy klientem a VIDI Centrum Rozwoju Kadr.

4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia klient otrzymuje na wskazany w zgłoszeniu e-mail lub telefon.

5. Z chwilą wypełnienia fomularza „zgłoszenie on line”, wysłaniem karty zgłoszenia, wysłaniem e-maile zawierającego zgłoszenie czy potwierdzenie e-mail zgłoszenia telefonicznego lub wysłanie zapytania następuje zapisanie Użytkownika na newsletter. Użytkownik/Kursant może zrezygnować z newlettera w każdym czasie poprzez wysłanie na adres mailowy

2. Warunki finansowe.

1. Zgłaszając udział na szkolenie za pomocą dostępnych opcji zgłoszenia (patrz punk 2 warunków zgłoszenia) zobowiązuję do uiszczenia umówionej opłaty za kurs/szkolenie. Oplata następuję przelewem na konto VIDI- Centrum Rozwoju Kadr: PKO BP, konto nr 50 1020 5558 1111 1091 0540 0046 na postawie wystawionej faktury pro forma i potwierdzenia przyjęcie na szkolenie lub potwierdzeniu przyjęcia szkolenia do realizacji.

Fakturę pro forma klient otrzymuje razem w e-maile potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia i stanowi ona załącznik do e-maile z potwierdzeniem zgłoszenia.

Opłatę za szkolenie uiszczamy zgodnie z terminem na wysłanej faktury pro forma. Brak opłaty w terminie może spowodować wykreślenie Użytkownika z Kursu /szkolenia.

2.Klient obowiązuje się zapłacić VIDI Centrum Rozwoju Kadr za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w formularzu. To samo dotyczy płatności ratalnej. W razie nie wywiązania się z obowiązku płatności którejkolwiek z rat w terminie wymagalności, całość pozostałej do uiszczenia kwoty staję się wymagalna w pierwszym dniu następującym po dniu płatności raty określonym w formularzu.

Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

3. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4

3. Odstąpienie od umowy.

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania VIDI Centrum Rozwoju Kadr na adres podany w pkt. 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@superszkolenia.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, VIDI Centrum Rozwoju Kadr niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy VIDI Centrum Rozwoju Kadr zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym warsztacie/szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym warsztat/szkolenieu, chociażby VIDI Centrum Rozwoju Kadr organizowało nowe warsztat/szkolenie. VIDI Centrum Rozwoju Kadr nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

4. Zmiana terminu wydarzenia.

1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu warsztatu/ szkolenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł netto + 23% VAT za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł netto + 23% VAT w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł netto + 23% VAT za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.

2. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr wolnych miejsc na warsztat/ szkolenie.

3. W przypadku braku dodatkowych terminów danego warsztatu/ szkolenia istnieje możliwość zmiany zakupionego warsztatu/ szkolenia na inne dostępne w aktualnej ofercie VIDI Centrum Rozwoju Kadr, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje VIDI Centrum Rozwoju Kadr.

4. W przypadku zapisu na warsztatu/ szkolenia i nie stawienia się uczestnika – zapisana osoba/instytucja/firma pokrywa koszty niezależnie od czynników wpływających na nieobecność.

5. Uczestnik ma możliwość zamiany terminu udziału za dopłatą jak w pkt 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z tym, że zgłaszający uiści opłatę za warsztat/ szkolenie, co oznacza, że nie ma możliwość zwrotu wpłaconych środków i Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia zamówionego warsztatu/ szkolenia.

5. Anulowanie oraz zmiany usług przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr.

1. VIDI Centrum Rozwoju Kadr może odwołać warsztatu/ szkolenia, z powodów niezawinionych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego warsztatu/ szkolenia oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej za odwołane warsztatu/ szkolenia w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia.

3. VIDI Centrum Rozwoju Kadr zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca warsztatu/ szkolenia.

4. VIDI Centrum Rozwoju Kadr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem warsztatu/ szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr lub na wskutek działania siły wyższej.VIDI Centrum Rozwoju Kadr nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hotelu czy z tytułu dojazdu na szkolnie.

6. Przeniesienie prawa - zmiana uczestnika szkolenia.

1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego warsztatu/ szkolenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia VIDI Centrum Rozwoju Kadr najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem warsztat/szkolenia.

2. Powiadomienie o, którym mowa w pkt. 6 podpunkt 1 powinno zawierać:

a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,

b) planowany termin wydarzenia,

c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.

3. Powiadomienie o, którym mowa w punkcie w pkt. 6 podpunkt 1 poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres: szkolenia@superszkolenia.pl

7. Własność intelektualna.

1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością VIDI Centrum Rozwoju Kadr. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną VIDI Centrum Rozwoju Kadr osobom trzecim.

3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr formuły, czy scenariuszy.

8. Koszty dodatkowe.

Zamówienia dodatkowe jak parking, nocleg czy kolacja - ustalalane są indywidualnie z Klientem i potwierdzanany sposób płatność drogą elektroniczną.

 • Wystawienie certyfikat w języku angielskim – 50,00zł

 • Wysyłka dokumentów poza granicę kraju – 50,00zł

 • Wystawienie duplikat zagubionego dokumentu (certyfikatu) – 50,00zł

 • Ponowne wystawienie certyfikatu na prośbę Uczestnika i wysłanie go na adres Uczestnika - 50,00 zł.

Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych i/lub adresowych powodującego konieczność wystawienia nowych dokumentów, poprawienia danych lub zwrotu listu do Usługodawcy -50,00 zł.

9.Dane osobowe i przetwarzanie danych.

1.Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji przebiegu całego procesu rekrutacji, nauki, walidacji, certyfikacji oraz w celach archiwalnych.

2.Podanie wszystkich danych jest konieczne do przesłania formularza „zgłoszenia on-line”.

3.Podanie niepoprawnych danych powoduje wystawienie błędnego dokumentu.

4.Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723.

6.Akceptując niniejszy regulamin klient i uczestnicy szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723. na potrzeby całego procesu kształcenia, zamówionych materiałów w platformie oraz działalności Usługodawcy, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

treść zgody:

Wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr ul. Opolska paw.723 44-335 Jastrzębie- Zdrój, e-mail: szkolenia@superszkolenia.pl, tel. 32 470 11 75. (dalej jako: VIDI ), w celu korzystania z prowadzonej przez VIDI usługi i w tym celu podaję swój adres e-mail. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi VIDI.

7. Akceptując niniejszy regulamin Kursant/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celach marketingowych drogą elektroniczną (adres e-mail) w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywanie artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook VIDI Centrum Rozwoju Kadr, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.


Więcej w polityce prywatność poniżej :

Polityka prywatności serwisu www.superszkolenia.pl

Polityka prywatności serwisu


1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.superszkolenia.pl jest VIDI Centrum Szkolenia Kadr Tomasz Kubicius z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska paw.723.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

d. Informacje w formularzach.

3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

5. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

6. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

8. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

2. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy zapoznanie się politykom ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności

Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Zarządzanie plikami cookies.

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

DOBRE PRAKTYKI.

Dbając o najwyższą jakość usług szkoleniowych w celu zapewniania jakości realizowanych usług, uczestnicy mają możliwość wypełnienia i wysłania ankiet oceniających szkolenie i prowadzącego.

Firma ma opracowane standardy dobrych praktyk prowadzenia szkoleń, zachowań trenerów oraz procedur obsługi klientowi obiektów w których realizujemy szkolenia

STANDARDY WYMAGAŃ DLA TRENERÓW:

 • doświadczenie w biznesie

 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych szkoleń

 • minimum 2000 godzin szkoleniowych

 • wykształceniem (np. wyższe wykształcenie kierunkowe, specjalistyczne kursy i studia podyplomowe, właściwe dla dziedziny certyfikaty i uprawnienia) w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia

 • certyfikaty i akredytacje trnerskie

Dodatkowe działania wpływające na dobre praktyki prowadzenia szkoleń.

 • prowadzimy takie szkoleń, do których przeprowadzenia możemy zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi,

 • wykonując usługę szkoleniową kierujemy się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników/czek szkolenia,

 • prezentujemy trenerów podając ich doświadczenie, kompetencje, wykształcenie,

 • opisujemy cele, działania, prezentuje efekty realne i możliwe do osiągnięcia na szkoleniu,

 • starannie dobieramy miejsce szkolenia,

 • informujemy o sukcesach firmy na www, facebook czy google+,

 • promujemy ofertę i fundusze na portalu społecznościowym Facebook, google+,

 • stale doskonalimy swoje umiejętności i wierzę,

 • rzetelnie przedstawiamy Klientowi zasady nasze pracy i współpracy.