Bezpłatne szkolenie

Menu ×

Szkolenia otwarte
Szkolenia dedykowane
Kalendarium Blog Kontakt

Regulamin

Superszkolenia Regulamin

Regulamin szkoleń 

Informacje wstępne:

Niniejszy regulamin dotyczy szkoleń stacjonarnych i zdalnych prowadzonych w czasie rzeczywistym oraz zasady korzystania z platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem www.superszkolenia.pl/www.pp.superszkolenia.pl, a w szczególności warunki i zasady dokonywania zakupów kursów/warsztatów i szkoleń dostępnych w ramach platformy oraz tryb reklamacyjny i odstąpienie.

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie wraz z wydrukowaniem.

Właścicielem i administratorem platformy www.superszkolenia.pl/www.pp.superszkolenia.pl  jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B  o nr NIP 6511024789 – zwany dalej również Usługodawcą. 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 696 918 316 (koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: szkolenia@superszkolenia.pl.


Definicje:

Platforma – miejsce, w którym użytkownik, może dokonać zakupu kursu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Usługodawca/VIDI Centrum Rozwoju Kadr – VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789,  dostawca produktów i/lub usług wskazanych w zamówieniu, upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone w Zamówieniu.

Klient/Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zamawiająca produkty i/lub usługi w ramach działalności Usługodawcy -  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), kierująca Uczestnika do udziału w szkoleniu. 

Uczestnik szkolenia/Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem. 

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

Kurs/szkolenie/warsztat – dostępny za pośrednictwem platformy zestaw jednostek szkoleniowych, które może Użytkownik/Kursant nabyć, wraz z jego planem i szczegółowym opisem kursu. Szkolenie może mieć charakter konferencji, warsztatu, webinarium, kursu, egzaminu itp. 

Treść cyfrowa - To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej. 

Usługa cyfrowa -  oznacza usługę pozwalającą na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

UPK - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

Umowa - zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Uczestnika/Uczestników w szkoleniu jak zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin z zastrzeżeniem, w przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem, przestrzegania przez Usługodawcę obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów UPK, w szczególności dotyczących Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu UPK. 

1.Ogólne warunki.

 1. Usługodawca świadczy usługi szkoleniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem. 

 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze szkolenia jak również do przestrzegania jego postanowień. 

 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów, szkoleń, warsztatów zarówno płatnych jak i darmowych w ramach usług realizowanych przez Usługodawcę jest zgłoszenie dokonane po zapoznaniu się z Regulaminem poprzez:

co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. W sytuacji gdy Klientem jest Konsument: 

a) stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy UPK; 

b) przed zawarciem Umowy Usługodawca dostarczy Konsumentowi Regulamin, jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami UPK.

 1. Klient po zapoznaniu się z formularzem oraz regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie stanowią one umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą z zastrzeżeniem, w przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem, przestrzegania przez Usługodawcę obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów UPK, w szczególności dotyczących Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu UPK. 

 2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia klient otrzymuje na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefon.

 3. Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu: 

a) które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, 

b) które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Warunki finansowe.

 1. Zgłaszając udział na szkolenie za pomocą dostępnych opcji zgłoszenia zobowiązuję do uiszczenia umówionej opłaty za kurs/szkolenie. Oplata następuję przelewem na konto VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius  [NIP 6511024789] : ING Bank Śląski S.A. 43 1050 1605 1000 0092 8656 5263 na postawie wystawionej faktury pro forma i potwierdzenia przyjęcia na szkolenie lub potwierdzeniu przyjęcia szkolenia do realizacji.

 2. Fakturę pro forma klient otrzymuje razem z wiadomością w formie e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia i stanowi ona załącznik do e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia.

 3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

 4. Opłata za szkolenie zostanie uiszczona zgodnie ze wskazanym terminem na wysłanej fakturze pro forma. Brak opłaty w terminie może spowodować wykreślenie Uczestnika z Kursu /szkolenia/warsztatu itp.

 5. Klient obowiązuje się zapłacić Usługobiorcy za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w formularzu. To samo dotyczy płatności ratalnej. W razie nie wywiązania się z obowiązku płatności którejkolwiek z rat w terminie wymagalności, całość pozostałej do uiszczenia kwoty staję się wymagalna w pierwszym dniu następującym po dniu płatności raty określonym w formularzu.

 6. Usługodawca zastrzega, że o ile nic innego nie wynika z informacji o konkretnym kursie/szkoleniu/warsztacie - kurs/szkolenie/warsztat są płatne. 

3. Odstąpienie od umowy.

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach przewidzianych w UPK. 

 2. Stosownie do art. 28 UPK, bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy - do zachowania przez Konsumenta tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania  na adres za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@superszkolenia.pl lub w formie listownej na adres Usługodawcy o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie. 

 4. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.) lub z formularza udostępnionego przez Usługodawcę. 

 5. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

 7. W przypadku nie uczestniczenia w zakupionym kursie/szkoleniu/warsztacie, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym kursie/szkoleniu/warsztacie, chociażby Usługodawca organizował nowy kurs/szkolenie/warsztat. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

4. Zmiana terminu wydarzenia.

 1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu warsztatu/szkolenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł netto + 23% VAT za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł netto + 23% VAT w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł netto + 23% VAT za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.

 2. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Usługodawcę wolnych miejsc na kursie/szkoleniu/warsztacie. 

 3. W przypadku braku dodatkowych terminów danego warsztatu/szkolenia istnieje możliwość zmiany zakupionego warsztatu/szkolenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Usługodawcy pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje Usługodawca.

 4. W przypadku zapisu na warsztatu/szkolenia i nie stawienia się uczestnika – zapisana osoba/instytucja/firma pokrywa koszty niezależnie od czynników wpływających na nieobecność.

 5. Uczestnik ma możliwość zamiany terminu udziału za dopłatą jak w pkt 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z tym, że zgłaszający uiści opłatę za warsztat/szkolenie, co oznacza, że nie ma możliwość zwrotu wpłaconych środków i Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia zamówionego kursu/szkolenia/warsztatu .

5. Anulowanie oraz zmiany usług przez Usługodawcę

 1. Usługodawca może odwołać Kurs/szkolenie/warsztat, z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego warsztatu/szkolenia oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej za odwołane Kurs/szkolenie/warsztat w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia. Jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca warsztatu/szkolenia.

 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem warsztatu/szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na wskutek działania siły wyższej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hotelu czy z tytułu dojazdu na szkolenie.

6. Przeniesienie prawa - zmiana uczestnika szkolenia.

 1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego kursu/szkolenia/warsztatu na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Usługodawcę  najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem warsztat/szkolenia.

 2. Powiadomienie o, którym mowa w pkt. 6 podpunkt 1 powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
  b) planowany termin wydarzenia,
  c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.

 3. Powiadomienie o, którym mowa w punkcie w pkt. 6 podpunkt 1 poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres: szkolenia@superszkolenia.pl .

 1. Własność intelektualna.

 1. Ochroną własności intelektualnej objęte są również materiały szkoleniowe, które Uczestnicy otrzymują przed Szkoleniem lub w jego trakcie. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Uczestnika ww. materiałów szkoleniowych w całości, ani w części, w szczególności jako elementy własnych szkoleń, prezentacji lub w jakikolwiek inny sposób, zarówno w postaci drukowanej, jak i elektronicznej, ani w jakiejkolwiek innej formie. Zgłoszenie na szkolenie oznacza akceptację przez Uczestnika prawa Organizatora do ochrony własności intelektualnej ww. materiałów szkoleniowych oraz zobowiązanie prawne do respektowania tego prawa. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Usługodawcy. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Usługodawcy osobom trzecim.

 3. Rejestrowanie lub utrwalanie przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz przez Klienta jest zabronione. 

 4. Klient jest uprawniony do zrobienia zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych i nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr formuły, czy scenariuszy.

8. Koszty dodatkowe (ceny netto).

9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 1. Uczestnik zwany dalej również Oświadczającym wyraża stosowną zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania swojego wizerunku. Treść oświadczenia przytoczona jest w punktach poniżej i doręczona Oświadczającemu. 

 2. Oświadczający wyraża zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w celach reklamowych przez firmę VIDI Centrum Rozwoju Kadr.

 3. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia firmę do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego Uczestnika.

 4. Oświadczający Uczestnik niniejszym udziela firmie upoważnienia do udzielania, w imieniu Oświadczającego Uczestnika, zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku Oświadczającego Uczestnika utrwalonego na fotografiach na warunkach określonych niniejszym oświadczeniem, innym podmiotom dowolnie wybranym przez firmę (np. fotografowi, grafikowi). 

 5. Usługodawcy przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego Uczestnika - w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.

 6. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z powyżej opisanym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego Uczestnika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

 7. Usługodawca uprzedza uczestników imprezy w sposób wyraźny, że uczestnicząc w imprezie wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach wynikających z Regulaminu. 

10. Dane osobowe i przetwarzanie danych.

 1. Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius  [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B, email: szkolenia@superszkolenia.pl , tel. +48 696 918 316

 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Akceptując niniejszy regulamin klient i uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych na potrzeby całego procesu kształcenia oraz działalności Usługodawcy w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 5. Każda osoba, której dane będą przetwarzane akceptuje treść oświadczenia:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr [NIP 6511024789] w celu korzystania z prowadzonej przez Usługodawcę usługi i w tym celu podaję swój adres e-mail. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej Usługodawcy.

 6. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook Usługodawcy, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych. 

 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówień i świadczenia usług, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, w przypadku zrealizowania sprzedaży przez okres wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, a w zakresie marketingu i promocji produktów i usług do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. 

 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 10. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję z Użytkownikiem, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia, wyjaśniać reklamacje i udoskonalać swoje usługi. Podany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, numer telefonu lub inne wskazane przez Użytkownika formy kontaktu mogą zostać użyte przez Administratora do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

 11. Administrator informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych jak również o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej w polityce prywatności.

 11. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług przez Usługodawcę.

 2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: VIDI Centrum Rozwoju Kadr ul. P. Skargi 6B 44-337 Jastrzębie- Zdrój w formie pisemnej z podaniem danych Klienta, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta w związku ze złożoną reklamacją);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) oczekiwania Klienta

 1. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Użytkownik/Klient otrzyma odpowiedź na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, jeśli reklamacja została złożona pisemnie.


 1. Uprawnienia wynikające z niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową


 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową na zasadach szczegółowo określonych w UPK w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

 2. Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą korzystając z adresu poczty elektronicznej: szkolenia@superszkolenia.pl w przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową. 

 3. W przypadku gdy Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową. 

 4. Usługodawca jest uprawniony do odmowy doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. 

 5. Usługodawca jest zobowiązany do doprowadzenia Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym terminie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. 

 6. Usługodawca ponosi koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową. 

 7. W przypadku gdy Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, w następujących przypadkach: 

  1. Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, 

  2. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,

  3. Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową; 

  4. Usługodawca oświadczenia lub z okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.

 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

 10. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 11.  Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się prze upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. 

 12. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, jeżeli ten brak uprzednio podstępnie zataił. 

 13. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił

 14. Domniemania wskazane w powyższych punktach nie mają zastosowania, jeżeli środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy; lub/i gdy Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, tego obowiązku nie wykonuje. 


  13.  Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego  

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który   jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl .


       
II. DOBRE PRAKTYKI VIDI Centrum Rozwoju Kadr 

Dbając o najwyższą jakość usług szkoleniowych w celu zapewniania jakości realizowanych usług, uczestnicy mają możliwość wypełnienia i wysłania ankiet oceniających szkolenie i prowadzącego. VIDI Centrum Rozwoju Kadr podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki w celu sprawdzenia czy opinie publikowane treści w internecie na temat jakości świadczonych usług pochodzą od realnych nabywców ich produktów lub usług.

Firma ma opracowane standardy dobrych praktyk prowadzenia szkoleń, zachowań trenerów oraz procedur obsługi klientowi obiektów w których realizujemy szkolenia.

 STANDARDY WYMAGAŃ DLA TRENERÓW:

Dodatkowe działania wpływające na dobre praktyki prowadzenia szkoleń.Program partnerski VIDI

Zbuduj swoją niezależność finansową, dzięki swoim kontaktom.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami uczestnictwa w programie
Szczegóły programu

Kontakt

ul. P. Skargi 6B

44-337 Jastrzębie-Zdrój

woj. śląskie

NIP: 651-102-47-89

Konsultacje dla przedsiębiorców

Chcesz zwiększyć sprzedaż swojej firmy? Usprawnić proces zarządzania pracownikami lub komunikacji?

Ta konsultacja jest dla Ciebie, jeśli prowadzisz swój biznes i jesteś przedsiębiorcą, która/y chce rozwijać swój biznes w obszarach: sprzedaż, strategia, oferta, budowanie zespołu.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, podczas których sprawdzimy, gdzie leżą Twoje szanse na poprawę wyników.
W trakcie konsultacji przeanalizujemy Twoją sytuację. Sprawdzimy czy i jakie obszary wymagają rozwoju oraz nad czym warto popracować, przedstawimy konkretne rekomendacje.

Zostaw kontakt a ustalimy termin rozmowy!

Poufność gwarantowana. Konsultacja trwa około 30-45 min. tel. lub na MS Teams.

Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać poprawny adres e-mail
Proszę podać poprawny numer telefonu
Proszę wpisać treść wiadomości
Kliknij w przycisk powyżej, aby potwierdzić, że nie jesteś robotem
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana do przesłania zapytania.
© VIDI - Centrum Rozwoju Kadr. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WirtuoziKodu.pl

Ustawienia Ciasteczek

Strona korzysta z plików Coookies.

Używamy plików cookies w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego, w celu analizy ruchu na naszej stronie oraz pozyskiwania statystyk użytkowania.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są używane przez strony internetowe w celu zapisania w przeglądarcepewnych danych o użytkowniku.

Zgodnie z prawem, możemy tworzyć pliki cookies na Twoim urządzeniu tylko jeżeli są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Pliki cookies, które nie są niezbędne do poprawnego działania serwisu możemy zapisywać tylko za Twoją zgodą.

Ten serwis wykorzystuje różnego rodzaju pliki cookies, niektóre z nich są tworzone i zarządzane przez usługi firm trzecich, które wykorzystywane są na naszej stronie.

W dowolnym momencie możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę na pliki cookies. W naszej Polityce Prywatności możesz sprawdzić jakie dane i w jaki sposób są przez nas przetwarzane.

Niezbędne

Niezbędne pliki cookies sprawiają, że strona internetowa jest prawdziwie użyteczna, zapewniają podstawowe funkcje jak identyfikacja sesji użytkownika czy autoryzacja dostępu do zabezpieczonych części serwisu. Strona nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookies.

Funkcjonalne

Używane do zapewnienia dodatkowej funkcjonalności serwisu (np. działania modułu czatu). Ich brak może spowodować wyłączenie niektórych funkcjonalności.

Statystyczne

Te pliki cookie pomagają nam lepiej zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych danych.

Marketingowe

Używane do śledzenia aktywności użytkownika w serwisie w celu lepszego dopasowania treści marketingowych i reklamowych.