Bezpłatne szkolenie

Menu ×

Szkolenia otwarte
Szkolenia dedykowane
Kalendarium Blog
Kontakt

Regulamin

Superszkolenia Regulamin

Regulamin i polityka prywatności

I.Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez VIDI Centrum Szkolenia Kadr www.superszkolenia.pl

Informacje wstępne:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem www.superszkolenia.pl/www.pp.superszkolenia.pl, a w szczególności warunki i zasady dokonywania zakupów kursów/warsztatów i szkoleń dostępnych w ramach platformy oraz tryb reklamacyjny.

Właścicielem i administratorem platformy www.superszkolenia.pl/www.pp.superszkolenia.pl jest VIDI Centrum Szkolenia Kadr z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P.Skargi 6B

Definicje:

Platforma – miejsce, w którym użytkownik, może dokonać zakupu kursu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Usługodawca – VIDI Centrum Szkolenia Kadr z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P.Skargi 6B

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w poniższy sposób.

Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z Usługodawcą i dokonał płatności za kurs, względnie osoba wskazana przez podmiot opłacający kurs czy szkolenia jako jego uczestnik.

Klient, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną ( e-mail).

Klient, który dokonał zgłoszenia telefonicznego i potwierdził drogą e-mail zgłoszenie, odpowiadając na e-mail wysłany przez pracownika VIDI.

Klient, który wypełnił kartę zgłoszenia i przesłał jej skan drogą e-mail lub faxem.

Uczestnik szkolenia – zamawiająca szkolenie lub uczestnik szkolenia wskazany w zgłoszeniu.

Kurs /szkolenie/warsztat – dostępny za pośrednictwem platformy zestaw jednostek szkoleniowych, które może Użytkownik/Kursant nabyć, wraz z jego planem i szczegółowym opisem kursu.

Umowa - zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.

 

1. Warunki rekrutacji i rejestracji.

 
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca (VIDI Centrum Szkolenia Kadr z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P.Skargi 6B) świadczy usługi szkoleniowe.

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów i szkoleń płatnych i darmowych w ramach usług realizowanych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr jest zgłoszenie za pomocą dostępnych opcji zgłoszenia:
      - wypełnienie formularza „zgłoszenie on-line” co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
      - przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
      - wysłanie e-maile zawierającego zgłoszenie, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
      - zgłoszenie telefoniczne- potwierdzone e-maile, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 3. Klient oświadcza, że zapoznał się z formularzem oraz regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie stanowią one umowę pomiędzy klientem a VIDI Centrum Rozwoju Kadr.

 4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia klient otrzymuje na wskazany w zgłoszeniu e-mail lub telefon.

2. Warunki finansowe.


 1. Zgłaszając udział na szkolenie za pomocą dostępnych opcji zgłoszenia (patrz punk 2 warunków zgłoszenia) zobowiązuję do uiszczenia umówionej opłaty za kurs/szkolenie. Oplata następuję przelewem na konto VIDI- Centrum Rozwoju Kadr: ING Bank Śląski S.A. 43 1050 1605 1000 0092 8656 5263 na postawie wystawionej faktury pro forma i potwierdzenia przyjęcie na szkolenie lub potwierdzeniu przyjęcia szkolenia do realizacji.

 2. Fakturę pro forma klient otrzymuje razem w e-maile potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia i stanowi ona załącznik do e-maile z potwierdzeniem zgłoszenia.

 3. Opłatę za szkolenie uiszczamy zgodnie z terminem na wysłanej faktury pro forma. Brak opłaty w terminie może spowodować wykreślenie Użytkownika z Kursu /szkolenia.

 4. Klient obowiązuje się zapłacić VIDI Centrum Rozwoju Kadr za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w formularzu. To samo dotyczy płatności ratalnej. W razie nie wywiązania się z obowiązku płatności którejkolwiek z rat w terminie wymagalności, całość pozostałej do uiszczenia kwoty staję się wymagalna w pierwszym dniu następującym po dniu płatności raty określonym w formularzu.

 5. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

 6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4

3. Odstąpienie od umowy.

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania VIDI Centrum Rozwoju Kadr na adres podany w pkt. 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@superszkolenia.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, VIDI Centrum Rozwoju Kadr niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy VIDI Centrum Rozwoju Kadr zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

 5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym warsztacie/szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym warsztat/szkoleniu, chociażby VIDI Centrum Rozwoju Kadr organizowało nowe warsztat/szkolenie. VIDI Centrum Rozwoju Kadr nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

4. Zmiana terminu wydarzenia.

 1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu warsztatu/szkolenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł netto + 23% VAT za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł netto + 23% VAT w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł netto + 23% VAT za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.

 2. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr wolnych miejsc na warsztat/szkolenie.

 3. W przypadku braku dodatkowych terminów danego warsztatu/szkolenia istnieje możliwość zmiany zakupionego warsztatu/szkolenia na inne dostępne w aktualnej ofercie VIDI Centrum Rozwoju Kadr, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje VIDI Centrum Rozwoju Kadr.

 4. W przypadku zapisu na warsztatu/szkolenia i nie stawienia się uczestnika – zapisana osoba/instytucja/firma pokrywa koszty niezależnie od czynników wpływających na nieobecność.

 5. Uczestnik ma możliwość zamiany terminu udziału za dopłatą jak w pkt 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z tym, że zgłaszający uiści opłatę za warsztat/szkolenie, co oznacza, że nie ma możliwość zwrotu wpłaconych środków i Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia zamówionego warsztatu/szkolenia.

5. Anulowanie oraz zmiany usług przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr.

 1. VIDI Centrum Rozwoju Kadr może odwołać warsztatu/szkolenia, z powodów niezawinionych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego warsztatu/szkolenia oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej za odwołane warsztatu/szkolenia w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia.

 3. VIDI Centrum Rozwoju Kadr zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca warsztatu/szkolenia.

 4. VIDI Centrum Rozwoju Kadr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem warsztatu/szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr lub na wskutek działania siły wyższej. VIDI Centrum Rozwoju Kadr nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hotelu czy z tytułu dojazdu na szkolenie.

6. Przeniesienie prawa - zmiana uczestnika szkolenia.

 1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego warsztatu/ szkolenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia VIDI Centrum Rozwoju Kadr najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem warsztat/szkolenia.

 2. Powiadomienie o, którym mowa w pkt. 6 podpunkt 1 powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
  b) planowany termin wydarzenia,
  c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.

 3. Powiadomienie o, którym mowa w punkcie w pkt. 6 podpunkt 1 poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres: szkolenia@superszkolenia.pl

7. Własność intelektualna.

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością VIDI Centrum Rozwoju Kadr. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną VIDI Centrum Rozwoju Kadr osobom trzecim.

 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr formuły, czy scenariuszy.

8. Koszty dodatkowe (ceny netto).

9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 1. Wyrażam zgodę na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku w celach reklamowych przez firmę VIDI Centrum Rozwoju Kadr

 2. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia firmę do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego.

 3. Oświadczający niniejszym udziela firmie upoważnienia do udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach na warunkach określonych niniejszym oświadczeniem, innym podmiotom dowolnie wybranym przez firmę (np. fotografowi, grafikowi)

 4. Firmie przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego - w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.

 5. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

 6. W przypadku zamiaru odwołania niniejszego zezwolenia zobowiązuję się do uprzedniego pokrycia wszelkich kosztów, które wiążą się z odwołaniem mojej zgody (m.in. kosztów wykonania i korekcji fotografii).

 7. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.

10. Dane osobowe i przetwarzanie danych.

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji przebiegu całego procesu rekrutacji, nauki, walidacji, certyfikacji oraz w celach archiwalnych.

 2. Podanie wszystkich danych jest konieczne do przesłania formularza „zgłoszenia on-line”.

 3. Podanie niepoprawnych danych powoduje wystawienie błędnego dokumentu.

 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) VIDI Centrum Szkolenia Kadr z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P.Skargi 6B.

 6. Akceptując niniejszy regulamin klient i uczestnicy szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VIDI Centrum Szkolenia Kadr z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P.Skargi 6Bna potrzeby całego procesu kształcenia, zamówionych materiałów w platformie oraz działalności Usługodawcy, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

  treść zgody:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VIDI Centrum Szkolenia Kadr z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P.Skargi 6B, e-mail: szkolenia@superszkolenia.pl, (dalej jako: VIDI ), w celu korzystania z prowadzonej przez VIDI usługi i w tym celu podaję swój adres e-mail. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi VIDI.

 7. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook VIDI Centrum Rozwoju Kadr, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.

 

Więcej w polityce prywatności.

 

11. Reklamacje

 1. Użytkownik/Klienta prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług przez Usługodawcę.

 2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: VIDI Centrum Rozwoju Kadr ul. P. Skargi 6B 44-337 Jastrzębie- Zdrój w formie pisemnej z podaniem danych Klienta/Użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Użytkownik/Klient otrzyma odpowiedź na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, jeśli reklamacja została złożona pisemnie.

 4. Usługodawca informuje, że po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik/Klient będący Konsumentem niezadowolony z jego rozstrzygnięcia ma prawo złożyć wniosek o polubowne pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do arbitra – podmiotu uprawnionego wyznaczonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Usługodawca nie ma obowiązku poddać się pod rozstrzygnięcie tego organu o czym poinformuje Użytkownika/Klienta najpóźniej w dacie zgłoszenia takiego wniosku.

       


II. DOBRE PRAKTYKI VIDI Centrum Szkolenia Kadr z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P.Skargi 6B

Dbając o najwyższą jakość usług szkoleniowych w celu zapewniania jakości realizowanych usług, uczestnicy mają możliwość wypełnienia i wysłania ankiet oceniających szkolenie i prowadzącego.

Firma ma opracowane standardy dobrych praktyk prowadzenia szkoleń, zachowań trenerów oraz procedur obsługi klientowi obiektów w których realizujemy szkolenia.

 

STANDARDY WYMAGAŃ DLA TRENERÓW:

 

Dodatkowe działania wpływające na dobre praktyki prowadzenia szkoleń.

Program partnerski VIDI

Zbuduj swoją niezależność finansową, dzięki swoim kontaktom.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami uczestnictwa w programie
Szczegóły programu

Kontakt

ul. P. Skargi 6B

44-337 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 651-102-47-89

Formularz kontaktowy

Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać telefon kontaktowy
Proszę podać adres e-mail
Proszę wpisać treść wiadomości
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana do przesłania zapytania.
© VIDI - Centrum Rozwoju Kadr. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WirtuoziKodu.pl